Obchodní podmínky

To podstatné z Obchodních podmínek:

  • Zákon vyžaduje velmi přesné znění obchodních podmínek, prostudujte je tedy, prosím.
  • Klíčová informace o termínech kurzů: datum zakoupeného kurzu nebo datum zarezervované s dárkovým poukazem bez data je možné měnit, ale pouze do 5. dne před kurzem.

Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

1. Definice

V těchto Obchodních podmínkách:

1.1. „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.amaze.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Kupujícím

1.2. „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Kupujícím,  prostřednictvím E-shopu;

1.3. „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Kupujícím v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

1.4. „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.5. „Provozovatel“ znamená  prodávající, tedy Jan Rybář, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ: 75441071, se sídlem: Pod Cihelnou 646/4, 161 00 Praha, kontaktní údaje: e-mail: kurzy@amaze.cz, telefon: 602 191 264, web: Amaze.cz

1.6. „Kupující“ znamená člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.7. „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji prostřednictvím E-shopu

2. Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

2.1. V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává Kupující výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.2. Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.2. 1 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

3. Proces uzavření Smlouvy

3.1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Kupujícím uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením “ Objednat “ v uživatelském rozhraní E-shopu.

3.2. Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1. těchto Obchodní podmínek ze strany Kupujícího se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „Objednat“.

3.3. Bezvýhradný přijetím nabídky podle odst. 3.2. těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.

3.4. Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2. Kupujícím dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.

3. 5 Kupující se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační údaje. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.6 Provozovatel zašle Kupujícímu e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na emailovou adresu zadanou Kupujícím do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.

3. 7. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4. Kupní smlouva

4. 1. Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4. 2. Kupující kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Kupující zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Kupující se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena v takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

4.3. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

4.4. Cenu zboží  dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího dle vystavené zálohové faktury
  • bezhotovostně platební kartou,

4.5. V případě zakoupení kurzu na konkrétní datum obdrží kupující potvrzení o rezervace místa kurzu na datum zvolené v prostředí e-shopu.

4.6. V případě zakoupení dárkové poukazu obdrží Kupující bezprostředně po zaplacení dárkový poukaz na konkrétní datum,  zvolené v prostředí E-shopu, případně dárkový poukaz bez konkrétního data s nápisem „bez data – registrace nutná“.

4.7. Platnost dárkového poukazu je vyznačena na poukazu spolu s informací o tom, v jakém období je možné poukaz využít.

4.8. Dárkový poukaz bez data je nutné rezervovat prostřednictví webového formuláře přístupného z menu webu Amaze.cz. Provozovat potvrdí přijetí rezervace prostřednictvím e-mailu.

5. Storno podmínky data kurzu

5. 1. Zbožím je ve smyslu těchto obchodních podmínek místo v kurzu fotografování, které bylo:

  • zakoupeno na konkrétní datum přímo v e-shopu v podobně místa v kurzu nebo dárkového poukazu na konkrétní datum
  • zarezervováno přes rezervační formulář v případně poukazu bez vyznačeného data.

5.2. Datum kurzu je možné bezplatně měnit, avšak poukaz v období končím pět kalendářních dní před konáním kurzu. Později již není změna data možná.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

6.3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6.4. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Provozovatel potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí zprávy.

6.5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu Provozovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Provozovatel vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7. Reklamační řád

6. 1. Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že je Zboží, zejména dárkový poukaz, při převzetí bez vad.

6. 2. Obsahuje-li Zboží vady, má Kupující právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

8. Užívání E-shopu

8. 1. Provozovatel tímto uděluje Kupujícímu nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

8. 2. Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

8. 3. Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

8. 4. Kupující je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Kupující povinen nahradit v plném rozsahu.

8. 5. Způsob platby: e-shop umožňuje platby bankovním převodem a platební kartou, ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách.

9. Prohlášení Provozovatele

9. 1. Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

9. 2. Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Kupujícího a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Kupující má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku.

10. Rozhodné právo

10. 1. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

11. Účinnost

11.1. Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 01.04.2018 (aktualizováno 20. 6. 2020)

 

Víkendová sleva 500 Kč na kurzy i poukazy  Zjistit víc
close
open